foti

logobst

logobfb

Bängg 2018zrugg an Aafang
Gescht-Buech
iiber uns
Kontaggt
Lingg
Väärs vom Mooned
Bängg 2020
Bängg 2019
Bängg 2018
Bängg 2017
Bängg 2016
Bängg 2015
Bängg 2014
Bängg 2013
Bängg 2012
Bängg 2011
Bängg 2010
Bängg 2009
Bängg 2008
Bängg 2007
Bängg 2006
Bsuecher :
 
Counter free
LeuthardA4 D Frau Leuthard het verlutte lo,
sii well vermuetlig daas Joor goo.
Do hätt i an d Doris e ganz glaini Bitt:
Gäll, nimmsch dr Schneider-Ammann mit.
mutkurvA4 Der Zaiger schloot us bi dr Ärdbeebewarte,
wenn d FCB-Fääns mit Gumpe starte.
Wenn me s daas no e weeneli staigere kaa,
verwacht im Roothuus d Frau Aggermaa.
sturma4 Naduur Kataschtroofe griege amme
e neie Männer- oder Frauenamme.
Numme im Baaselbiet, s isch zem gryyne,
haisst d Kataschtroofe syt Joore Sabyyne.
quenA4 D Queen het der Prinz Philip bangsioniert
und vo all syyne Pflichte suschpendiert.
S blybt allerdings ai Pfäärdefuess,
dass äär wyter nääbere schloofe muess.
BilagA4 Stimme d Schwyzer zue ‘No-Billag’ joo,
isch d Konsequenz vermuetlig esoo:
Griegsch allewyyl, schaltsch dr Fäärnsee yy,
numme Tele-Blocher, Stroof muess syy.
bumpiA4 S git jetz fir d Lyt, wo z Basel woone,
koschteloos Velo-Bumpstatione.
Die bedryybe mer, i dängg das goot,
mit haisser Luft vom Grosse Root
sunneA4 Duet s Volgg esoo wie z Eeschryych wääle,
kaasch numme Sunnecrème empfääle
Das schyynt i dämm Fall opportun:
Sunnecrème macht schnäller bruun.
BersetA4 Am WEF z Davos stellt sich daas Joor
als Bundesbresidänt dr Berset vor.
Äär het, doo isch äär sicher froo,
kai Schmutz vom Juncker iiberkoo.
 oylmperA4
D Olymper dien s Comité nimm verdraage
und sogaar en aigeni Blaggedde draage.
Mache die, wenns doo kai Friide git,
s näggscht Joor bim Säggsilytte mit.
velofahrerA4 Velofaarer, duet me z Basel verfiege,
deerfe jetz bi Root no rächts abbiege.
E Biker maint, d Schmiir kääm nit druus,
äär faar syt Joore bi Root graaduus.
FCBA4 Sii kenne sicher syy, i wird hit Zoobe
kai ainzige FCB Spiiler loobe.
Schuttet aine guet, denn gniess is still,
will dää Käärli sunscht ins Ussland will.
AmerikaA4 I haa friener gsait, fallt miir hit yy,
so bleed wie dr Busch kenn niemerts syy
und hitte mergg i konschterniert,
doo haan i mi am Änd TRUMPIERT.
MartulloA4 D Frau Martullo will in Bundesroot,
aber numme, wenn s nit andersch goot.
Si kaas jo brobiere, miir wird doo nit bang;
Lyt uss dääre Familie blyybe nit lang.
3erA4.png Uff Saint-Louis gits jetz au e Drämmli.
Deert aane faart nei der Dreier nämmli.
Als Faasnächtler mecht i am Wessels no saage,
s isch mit Abstand der dyyrschti Waggiswaage.

Epilog

S git Lyt doo z Basel, die däätes begriesse,
wenn me dr Wessels uff e Mond kennt schiesse.
Nai mached das joo nit, nundefaane,
sunscht baut dää no e Drämmli deert aane.


foto1


video

Kligg uff d Kamera
firs Video vom 2018