foti

logobst

logobfb

Bängg 2010zrugg an Aafang
Gescht-Buech
iiber uns
Kontaggt
Lingg
Väärs vom Mooned
Bängg 2020
Bängg 2019
Bängg 2018
Bängg 2017
Bängg 2016
Bängg 2015
Bängg 2014
Bängg 2013
Bängg 2012
Bängg 2011
Bängg 2010
Bängg 2009
Bängg 2008
Bängg 2007
Bängg 2006
Bsuecher :
 
Counter freegiacomettiSin sii schlangg, wie so e Giacometti,
denn hän si Gligg, denn sii das wett i,
e soon e schmaal Fiidle mues me haa,
dass me im Tango Drämmli sitze kaa.
boltDass dää Sprinter Staar so seggle kaa,
het mii nit stargg beyydruggt ghaa.
Myy Frau het noo dr schnäller Lauf,
vorussgsetzt, im Stüggi isch Ussverkauf.
berlusconiSii, d Chirurge hän s Gsicht vom Silvio
wirgglig saagehaft guet wiider aane bikoo.
Also aigentlig steert jetz numme no ains:
E Hirni het er immer no kains.
 boni Schwarzi Zaale schribbt d UBS immer nooni.
Das isch doch schnuurz, s git trotzdäm Booni.
Wäär e Lusbueb dääwääg unverfroore,
bekääm er statt Booni e baar um d Oore.
gadaffi
Der Gadaffi mecht gäärn d Schwyz zerschloo
und d Stigg in Europa verdaile loo.
Jä, in der Praxis goot das nit so flott:
Kenne sie e Land, wo Ziri wott?
malama Het e Giraff Angina, der Pabscht Depressione,
hilft Rookoscht bim Sex, soll me Meerseili kloone.
Sisch glyych weeles Theema, es loot em kai Rue;
dr MALAMA git syy Sänf drzue.
simiNoo n em vierte Gold, hän miir vernoo,
het me am Simon Ammann d Schyy wägg gnooo.
Sunsch wäär dää, isch me iiberzooge
mit de Schyy grad au noo haime gflooge.
fusspilzWäär Fuesspilz het, dää het dr Drägg.
Die Grangget griegt me fascht nimm wägg.
Punggto Resischtänz, i saag das immer,
isch nuur dr Leuebärger schlimmer.
liestalSii,  jetz hän mer s schwarz uff wyss:
Lieschtel isch s Ziel vo dr Tour de Suisse.
I haa nur Angscht, i glaub die isch begrindet,
dass kain vo de Faarer das Lieschtel findet.
merzMiir isch aigentlig jeede Mooned rächt.
Drumm gfallt mer dr Hoornig au nit schlächt.
I wäär allerdings scho zimmlig froo,
wenn s in Zuekunft ooni Merz däät goo.
blocherWas het dr Blocher, han i mi gfroggt,
 in e Land wie Nordkorea gloggt.
 Jä i dängg, es wird em gfalle ha,
 dass me deert nit abgwäält wäärde kaa.
blinddarmNiemerts waiss, worum s dr Blinddaarm git.
Isch dää au duss, denn fäält er nit.
Drnoo isch dää jo, wie iich das see,
juscht so neetig wie s Comité.
jolyrogerIsch friener e Schiff mit dääre Faane koo,
hän dir d Pirate s letschti Gäld abgnoo.
Jä denn däät die Faane jo beschtens basse
als Symbol fir d Schwyzer Granggekasse.
hirschmaaWill aini bim Hirschmann ins Lokal,
längt doo kai Stutz, äär mechts oral.
Äär zaiggt, wo aane d Erzieig goot,
wenn me Friefranzeesisch falsch verstoot.


foto1


video

Kligg uff d Kamera
firs Video vom 2010