foti

logobst

logobfb

Bängg 2011zrugg an Aafang
Gescht-Buech
iiber uns
Kontaggt
Lingg
Väärs vom Mooned
Bängg 2020
Bängg 2019
Bängg 2018
Bängg 2017
Bängg 2016
Bängg 2015
Bängg 2014
Bängg 2013
Bängg 2012
Bängg 2011
Bängg 2010
Bängg 2009
Bängg 2008
Bängg 2007
Bängg 2006
Bsuecher :
 
Counter freebrilleI haa letscht Wuche mii Lääsebrille gschlisse.
S isch koomisch, i due si nit vermisse.
I find, dass me ooni fascht besser faart:
Dääwääg blibbt aim d BAZ erspaart.
berlusconi
Fir der BERLUSCOONI, dä aarmi Maa,
miest me schoo e bitz mee Verständnis haa.
Äär hätt joo ganz gäärn e n elteri welle,
laider kaa n äär halt numme bis 16 zelle.
condomFir Kadolygge git s vom Pabscht in Rom,
e Gebruuchsaalaitig fir Condom.
Was i däm Zämmehang s Intressanti wäär:
Wo nimmt dr Pabscht doo d Praxis häär.
vuvuzelaSo ne e Vuvuzela, s duet aim gruuse,
isch schregglig lut, griegsch s Ooresuuse.
I dängg, wenn sii dä Lärme steert,
hän sii no nie e Gugge gheert.
svpSchwyzer wääle SVP.
Wäälsch andersch, bisch kai Schwyzer mee.
Diagnoose vom DOGGTER FMH:
Greesewaan fangt dääwääg aa.

D SCHWESCHTER ERIKA maint do lakoonisch,
das Lyyde isch bim BLOCHER groonisch.
malamaBlaa, blabla, blabla, blabla
und noonemool blaa, blabla, blabla.
Si frooge, wurum i daas gsunge haa?
Jä, s basst so scheen zum MALAMA.
faernseeBringt s Fäärnsee e Match, kasch sicher syy,
der Gilbert Gress isch immer drbii.
Und allewyyl dängg i, wurum het au dää Maa
mit dääre Frisuur kai Kopfduech aa.
emanzeAls Maa bisch laggiert im Bundesroot,
will deert d Fraue bestimme woo s aanegoot.
Si setze sich duure im Groosse und Ganze.
Sii, i kenn das Brobleem mit myyner Emanze.
streetviewBi Google Street View luegt me jetz guet,
dass me d Gsichter unkenntlig mache duet.
Numme goot das nit bi jeedere Biire:
Bim Charles kemme immer noo d Oore fire.
renteWill d Ränte vom e Bundesroot,
nit halbwäggs länggt fir s däägligg Broot,
sin miir froo, dass epper hälfe kaa:
Viele Dangg IMPLENIA.
wmFir d Fuessball WM in drei Joor
schloo n i folgende eerlige Moodus vor:
Uff em Raase schuttet kai ainzige Maa;
s gwinnt wäär am maischte schmiire kaa.
kulturS gitt nyt scheeners als e Bier vom Fass
und noo n em Wuurschsalat e zimftige Jass.
Wenn s goot, no fuffzig vom Schuufle Buur;
fiir e Rampass isch daas gnue Kulduur.
hakanDer HAKAN YAKIN, hän miir vernoo,
muess dringend si Gnei saniere loo.
Das Gnei z operiere macht scho Sinn,
bim HAKAN isch deert s Hiirni dinn.
ziriE Pfaalbauerdoorf, s isch nit erfunde,
het me schiins per Zuefall in Ziiri gfunde.
Das Doorf het speeter der Stadt miesse wyyche.
Nur luschtig, d Bewooner sin no di glyyche.
vasellaDas dr Vasella daas Bild verbiete duet,
find i ökonoomisch gaar nit guet.
Fir d Schwyzer Wirtschaft dääts Noodail haa,
wenn me Bündnerfleisch nimm zaige kaa.


foto1


video

Kligg uff d Kamera
firs Video vom 2011